Jak funguje písemné vrstevnické hodnocení

Chat
Email
Poznámkový blok

Při analýze struktury vzdělávacího obsahu ODKAZ??? se nejprve zaměříme na konceptovou vrstvu úlohy. Centrálním pojmem této vrstvy je povrch tělesa (co znamená, jak se vypočítá). S povrchem tělesa souvisí modelování těles. V obecnější rovině hovoříme o ohraničování prostoru rovinnými útvary tvořícími jeho povrch) a vyplňování takto ohraničeného prostoru. Pro pochopení povrchu tělesa jsou také důležité vlastnosti těles (stěny tělesa a jejich tvar, hrany, vrcholy). Před řešením této úlohy se již žáci setkali s výpočtem povrchu krychle a kvádru. Buď budou přímo zjišťovat povrch takových těles, nebo se budou o tuto znalost opírat. Celá výuková situace podporuje instrumentalizaci zkušeností řešitele úlohy (matematizaci).

V tematické vrstvě úlohy jsou různé zkušenosti, které má žák s modelováním a modely těles, skládáním prostorových útvarů, balením předmětů.

V kompetenční vrstvě uvádíme řešení problémů, rozvíjení písemné komunikace (formulace srozumitelného vysvětlení) a chápání smyslu a používání vzorců.

Úkol pro uživatele: Zvažte, které pojmy by bylo možné ještě do schématu obsahové struktury úlohy doplnit.

Pokračovat


Písemná řešení žáků

Paní učitelka vybrala tři řešení žáků.

Poznámka: V dalším textu nepoužíváme skutečná jména žáků.

 

Úkol  pro uživatele:

Prohlédněte si písemná řešení žáků a promyslete si, jak korespondují s modelem obsahové struktury úlohy. (Posuzujeme konečné písemné vyjádření. Žák během řešení úlohy pravděpodobně nepostupoval tak přímo, jak je popsáno.)

Pokračovat


Pavlův návod

Žákův návod je formulovaný obecně pro krabičku libovolného tvaru. Lze v něm identifikovat všechny tři vrstvy modelu obsahové struktury řešení úlohy:

  • tematickou (odkaz na rozložení krabičky);
  • konceptovou (výpočet obsahů rovinných útvarů, ze kterých se plocha tělesa skládá, a jejich součet)
  • kompetenční (srozumitelná formulace postupu řešení úlohy).

 

Anežčin návod

Značnou část Anežčina návodu lze vztáhnout k tematické vrstvě modelu řešení úlohy (měření konkrétních rozměrů, použití rozřezání krabičky na vhodné díly). Do konceptové vrstvy patří výpočet obsahů pravoúhelníků a výpočet součtu jejich dvojnásobku. Kompetenční vrstva je zastoupení srozumitelným vyjádřením postupu i přehlednou úpravou zápisu, výpočtu a popisu řešení.

Úkol pro uživatele: nakreslete si krabičku, jejíž povrch Anežka pravděpodobně vypočítala.

Řešení: obrázek kvádru se čtvercovou podstavou, ve kterém chybí dvě protilehlé stěny.

 

Leonin návod

Žákyně se při řešení pohybovala v konceptové vrstvě (nakreslila si model krabičky, uvědomila si vzorec pro výpočet obsahu obdélníka, provedla výpočty). Tematická vrstva je zastoupena jen odvoláním na téma úlohy (spotřeba papíru). Kompetenční vrstva je zastoupena vytvořením vzorce pro tento konkrétní tvar.

 

Pokračovat

 


Hodnocení Pavlova návodu

Úkol pro uživatele: Promyslete si, jak byste formativně i sumativně hodnotili Pavlovo řešení úlohy.

Pokračovat


Vrstevnické hodnocení Pavlova návodu

Ve formě komiksu zde uvádíme vybrané reakce žáků na otázky v pracovním listu.

Pozn. Žáci hodnocení zpracovali písemně. V jejich vyjádřeních jsme upravovali jen interpunkci.

Úkol pro uživatele: Domníváte se, vrstevnická hodnocení, která Pavel obdržel, podpoří jeho učení? Jakým způsobem? Mohly by mít některé komentáře negativní dopad? Jestliže ano, jaký?

Pokračovat

Úkol pro uživatele: Jak by mohlo ovlivnit Pavlovo učení hodnocení žákyně, která má přezdívku Babeta? Jak byste s takovým hodnocením pracovali ve třídě?

 


Hodnocení Anežčina návodu

Úkol pro uživatele: Promyslete si, jak byste formativně i sumativně hodnotili Anežčino řešení úlohy.

Pokračovat


Vrstevnické hodnocení Anežčina návodu

Úkol pro uživatele:

Domníváte se, vrstevnická hodnocení, která obdržela Anežka, jsou srozumitelná? Jak podpoří její učení? Mohly by mít některé komentáře negativní dopad?

Čím se liší hodnocení Leny a Martina?

Proč žáci nekomentují pravděpodobnou chybu v Anežčině řešení?

Pokračovat

Otázka pro uživatele: Kterou vrstvu řešení úlohy hodnotí Leny?

 


Hodnocení Leonina návodu

Úkol pro uživatele: Promyslete si, jak byste formativně i sumativně hodnotili Leonino řešení úlohy.

Pokračovat


Vrstevnické hodnocení Leonina návodu

Úkol pro uživatele: Jak pomohou Leoně hodnocení Dominiky a Lukáše? Je z nich jasné, že její řešení je chybné?

Jsou reakce žáků na jednotlivé otázky adekvátní?

Pokračovat

Otázka pro uživatele: Ke které vrstvě řešení úlohy směřují žáci hodnocení? Proč tomu tak je?

Otázka pro uživatele: Jak žáci hodnotili vlastní práci? Pomohlo jim v tom, že předtím hodnotili spolužáka?


Shrnutí předchozího uvažování o vrstevnickém hodnocení

Úkoly pro uživatele:

Upravil(a) byste otázky, které měly žáky vést k hodnocení práce vrstevníků? Pokud ano, napište své návrhy.

Vyjmenujte 3 výhody a 3 nevýhody vrstevnického hodnocení.

Úvaha na konec: je úloha o krabičkách badatelská?

Úloha je aplikační úlohou (používá se vzorec v neznámé situaci). Pro žáky v našem experimentu to nebyla úloha vyzývající k bádání.

Pokud by ale úloha byla zadána žákům, kteří vzorce na výpočet plochy těles zatím neprobírali, pak by o badatelskou úlohu šlo. Pravděpodobně by hledání postupu zahájili experimenty s rozřezáním krabiček různých tvarů. Snažili by se formulovat postupy výpočtu pro různé tvary krabiček. Testovali by, zda postupy fungují. Své návrhy by prezentovali pro spolužáky a učitele.

Úkol pro uživatele: Změnil(a) byste model obsahové struktury úlohy?