Listy stromů

Video
Chat
Email
Poznámkový blok

Cílem výukové sekvence je ukázat, zda jsou žáci schopni sami na základě svého pozorování odvodit, které znaky listů jsou důležité pro rozlišení jednotlivých listů.


Učitelka žáky motivuje tím, že se stanou odborníky ve skupinách zkoumající vybrané dvojice listů.


Učitelka seznamuje žáky s úlohou, kterou budou žáci řešit.

Žáci mají za úkol uvést, které znaky mohou být pro srovnávací pozorování a následnou determinaci listů významné a mají prostor prezentovat své návrhy.


Učitelka seznamuje žáky s úlohou, kterou budou žáci řešit.

Žáci mají za úkol uvést, které znaky mohou být pro srovnávací pozorování a následnou determinaci listů významné a mají prostor prezentovat své návrhy.

  

Otázka 1: Je zřetelně definován vzdělávací cíl v rámci výukové sekvence?

Odpověď:

 

 Otázka 2: Které znaky listů byste považovali za důležité pro hledání jejich rozdílů?


Učitelka návrhy žáků postupně zapisuje na tabuli.

 Učitelka jako příklad uvede tvar listů a žáci následně uvádějí:

  • Žilnatina
  • Barva
  • Tvar

Učitelka návrhy žáků postupně zapisuje na tabuli.

Učitelka jako příklad uvede tvar listů a žáci následně uvádějí:

  • Žilnatina
  • Barva
  • Tvar

 

Otázka 3: Prohlédněte si schéma badatelského cyklu a určete, zda je možné některé z kroků využít v této úloze. Pokud ano, které?


Během rozhovoru narazí učitelka na problém neznalosti terminologie používané v morfologii listů (dosud nebylo probíráno). Proto vysvětlí základní termíny „čepel, řapík, žilnatina“.

 

Pro upřesnění a doplnění znalostí morfologie listu:

https://web2.mendelu.cz/af_211_multitext/obecna_botanika/texty-organologie-morfologie.html

https://cs.wikipedia.org/wiki/Čepel_listová

 

Otázka k zamyšlení: Je vhodné zavést pojmy označující části listu již nyní, i když dosud nebyly probírány v běžné hodině?

Odpověď::


Učitelka představuje materiál pro jednotlivé skupiny, kterým ho přiděluje.


Žáci samostatně pracují na svých zadáních. Na ukázku začíná úsek videa pohledem na skupinu porovnávající dub letní a dub červený.


Skupina porovnávající javor mléč a jírovec maďal

Sledujeme komunikaci žáků ve skupině a zapisování znaků do pracovního listu.


Skupina porovnávající javor mléč a jírovec maďal

Sledujeme komunikaci žáků ve skupině a zapisování znaků do pracovního listu.

 

Otázka: Pokuste se vytipovat další dvojice listů, které by byly vhodné pro srovnávací pozorování obdobného typu.


Sledujeme prezentaci výsledků práce všech skupin, které učitelka postupně vyzývá, aby uváděly svá zjištění. Začíná se u skupiny hledající rozdíly mezi dubem letnm a zimním.

Učitelka zdůrazňuje vybraná fakta („kraťasy a tepláky“ u listů dubu letního a zimního).


Učitelka zdůrazňuje zjištění žáků (např. okraj listu u habru a buku).


Porovnání složeného a jednoduchého listu.
Úkol: uveďte příklady poskytování zpětné vazby učitelkou, které jste na videu zaznamenali.

Otázka: objevuje se v průběhu prezentace výsledků žáků formativní hodnocení? Pokud ano, uveďte příklad.

Úkol: V ukázce se objevuje odvozování nového pojmu na základě pozorování. Uveďte, v kterém místě (u které skupiny) k němu dochází.


Otázka: Které kroky badatelského cyklu jste na celém videu rozpoznali?