O projektuHyperSpace nabízí multimediální platformu sloužící k rozvíjení didaktických kompetencí spojených s formativnímo hodnocením a badatelsky orientovanou výukou učitelů z praxe i budoucích učitelů. Přináší mediálně bohatý obsah, zahrnující různé metodické materiály, úlohy a videa skutečných sekvencí výuky přírodovědných předmětů a matematiky.


Smyslem projektu je podpořit přemýšlení nad zachycenou výukou nebo úlohami

Praktická didaktická rovina zaměřená na „CO“ a „JAK“ v BOV a FH bude v hyperspace doplněna potřebnými informacemi pro pedagogicko-psychologické vysvětlení „PROČ“ a za jakých podmínek budou tyto formy práce efektivní. 

  1. Analýza výuky je v Hyperspace založena na práci s videozáznamem výuky. Uživatel může videozáznam procházet po jednotlivých částech, a opakovaně se k nim vracet.

  2. Analýza výuky je v Hyperspace provázena průvodními komentáři zkušených učitelů a didaktiků. Komentáře dávají uživatelům příležitost všímat si a promýšlet vše, co je ve výuce důležité pro kvalitu výuky.

  3. Vzdělávací účinnost komentářů je posilována podněty a profesními úlohami pro uživatele. Profesní úlohy zaměřují pozornost na nejdůležitější situace a momenty výuky a učí uživatele promýšlet je do hloubky a navrhovat jejich zlepšení na základě odborně zdůvodněných argumentů.

Kvalita průvodních komentářů i profesních úloh je zaručována odborným rámcem, který slouží ke zdůvodněné argumentaci a zaručuje, že Hyperspace poskytuje svým uživatelům aktuální, mezinárodně uznávané poznatky. Odborný rámec se promítá do průvodních komentářů nebo se s ním uživatelé seznamují ve zvláštních textových modulech (Témata  a texty) – kde mohou nalézt další myšlenkovou inspiraci. 

TAČR TL02000368 (2019-2022) Hyperspace pro formativní hodnocení a badatelsky orientovanou výuku v přírodovědných předmětech a matematice

Doba řešení: 01/2019 – 12/2022

Hlavní příjemce: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Hlavní řešitel: prof. PaedDr. Iva Stuchlíková CSc.

Teoretická východiska

Přestože Evropská komise představila badatelsky orientované vyučování (BOV) a formativní hodnocení (FH) jako dva klíčové komponenty současné výuky přírodovědných předmětů, v zavádění těchto vzdělávacích postupů do běžné výuky v České republice nejsme příliš úspěšní. Důvodem neúspěšné implementace BOV a FH (nejen) v přírodovědných předmětech do českých škol je fakt, že využívání těchto metod bez potřebné opory nevede k dlouhodobé změně vzdělávání. Pokud chceme dosáhnout trvalé proměny výuky, je potřeba učitele pečlivěji připravovat na použití těchto metod a podpořit je v promýšlení dílčích kroků a v hloubkové analýze toho co, kdy a proč zlepšuje žákovo učení. Proto je nedílnou součástí takové  podpory i hloubková didaktická analýza a vysvětlování jejich dílčích kroků.

Metodologie

Projekt HyperSpace je založen na výsledcích předchozích výzkumů zaměřených na formativní hodnocení (např. projekt ASSIST-ME - Assess Inquiry in Science, Technology and Mathematics Education) a profesní rozvoj českých učitelů. Proběhlé výzkumy identifikovaly potřeby učitelů v souvislosti s inovacemi tradičních přístupů k učení a možnostem posílení systematického zavádění FH a BOV do běžné praxe.
Projekt „Hyperspace pro formativní hodnocení a badatelsky orientovanou výuku v přírodovědných předmětech a matematice“ probíhá od ledna 2019 do prosince 2022 a je rozdělen do tří fází: 1) rešerše podobných platforem a navržení architektury pro hyperspace, 2) plnění hyperspace ve spolupráci učitelů, didaktiků a techniků a 3) pilotování na základě zpětné vazby od učitelů, vytváření dokumentace umožňující další plnění a rozvíjení obsahu a tvorba metodických materiálů pro využití hyyperspace ve výuce učitelů a studentů učitelství.

Webové sídlo Hyperspace je založeno na tradičním formátu multimediálního webového sídla, přičemž specifikem je v tomto případě akcentace vnitřního provázání video obsahu a jeho výrazná segmentace. Technologicky je sídlo stavěno na kombinaci dynamicky generovaných HTML dokumentů a streamingového doručování video-obsahu, který je dále doplňován rich-media obsahem. Na rozdíl od tradičních staticky organizovaných webových prostředí je v Hyperspace použito dynamické doporučování obsahu, které v takto silně granulovaném prostředí usnadňuje orientaci a nalezení relevantních informací, což by pomocí obsahu doporučovaného pouze expertním posouzením nebylo v takové míře možné.