Badatelské úlohyBadatelské úlohy se liší mírou řízení ze strany učitele.

Na jedné straně může být tzv. otevřené bádání, kde žáci sami formulují cíl svého bádání, navrhují postup, realizují jej a zpřesňují svůj postup podle dosahovaných výsledků a postupují k cíli za podpory a provázení učitele.  Na straně druhé je pak plně řízené bádání, které je vlastně tradičním ověřovacím experimentem (potvrzujícím bádáním), např. laboratorní práce u níž je zadán jak cíl tak postup, stejně tak je navržen postup jak mají žáci pracovat i jak si mají zaznamenávat a zpracovávat svá pozorování. 

Mezi těmito póly je řada různých variant a badatelské úlohy jsou různě děleny podle nároků na žáky, na učitele, na čas, na vybavení atd. 

Různé typy badatelských úloh  v matematice

Důležitým krokem při volbě vhodných úloh by mělo být nejen to, zda úloha vhodně obsahově doplňuje téma, zda žáci mají pro její zvládnutí v plánovaném čase nezbytné dovednosti, apod.,  ale také to, jak úloha rozvíjí žákovské zkušenosti s procesem bádání.