O projektuHyperSpace nabízí multimediální platformu sloužící k zlepšení didaktických kompetencí vázaným k užití formativního hodnocení a badatelsky orientovaného vyučování učitelů z praxe i kvality přípravy budoucích učitelů. Hyperspace přináší mediálně bohatý obsah, zahrnující různé metodické materiály, videa skutečných sekvencí výuky přírodovědných předmětů a matematiky.


HyperSpace

Technologická agentura České republiky, reg. č. TL02000368

Program: TL – Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu,

experimentálního vývoje a inovací ÉTA

Doba řešení: 01/2019 – 06/2022

Hlavní příjemce: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Hlavní řešitel: prof. PaedDr. Iva Stuchlíková CSc.

Hlavním cílem projektu je vytvořit multimediální platformu (nazývanou „hyperspace“) sloužící k zlepšení didaktickým kompetencím vázaným k užití formativního hodnocení a badatelsky orientovaného vyučování učitelů z praxe i kvality přípravy budoucích učitelů. Hyperspace bude obsahovat mediálně bohatý obsah, zahrnující různé metodické materiály, videa skutečných sekvencí výuky přírodovědných předmětů a matematiky (např. záběry z 360° kamery) a pedagogicko-diagnostické nástroje. Hyperspace bude disponovat adaptivní navigací, která bude uživateli nabízet další obsah na základě jeho předchozí práce s platformou. Uživatelé budou moci získat znalosti či si osvojit nové dovednosti pomocí práce s videonahrávkami, předem vytvořenými úlohami a diagnostickými nástroji a naučí se pracovat s mapami profesního rozvoje. Praktická didaktická rovina zaměřená na „CO“ a „JAK“ v BOV a FH bude v hyperspace doplněna potřebnými informacemi pro pedagogicko-psychologické vysvětlení „PROČ“ a za jakých podmínek budou tyto formy práce efektivní.

Teoretická východiska

Projekt „Hyperspace pro formativní hodnocení a badatelsky orientovanou výuku v přírodovědných předmětech a matematice“ je realizován Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích (Pedagogickou a Přírodovědeckou fakultou) ve spolupráci s Masarykovou univerzitou v Brně (Pedagogickou fakultou - Institutem výzkumu školního vzdělávání).

Přestože Evropská komise představila badatelsky orientované vyučování (BOV) a formativní hodnocení (FH) jako dva klíčové komponenty současné výuky přírodovědných předmětů, v zavádění těchto vzdělávacích postupů do běžné výuky v České republice nejsme příliš úspěšní. Od doby, co byla vydána zpráva OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj), se badatelsky-orientované vyučování a formativní hodnocení dostaly do popředí zájmu výzkumných a implementačních projektů na univerzitách či jiných institucích zaměřených na vzdělávání. Důvodem neúspěšné implementace BOV a FH (nejen) v přírodovědných předmětech do českých škol je fakt, že využívání těchto metod bez potřebné opory nevede k dlouhodobé změně vzdělávání. Pokud chceme dosáhnout trvalé proměny výuky, je potřeba učitele pečlivěji připravovat na použití těchto metod ve smyslu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, ale i pregraduální přípravy budoucích učitelů.

Metodologie

Projekt HyperSpace je založen na výsledcích předchozích výzkumů zaměřených na formativní hodnocení (např. projekt ASSIST-ME - Assess Inquiry in Science, Technology and Mathematics Education) a profesní rozvoj českých učitelů. Proběhlé výzkumy identifikovaly potřeby učitelů v souvislosti s inovacemi tradičních přístupů k učení a možnostem posílení systematického zavádění FH a BOV do běžné praxe.
Celý projekt „Hyperspace pro formativní hodnocení a badatelsky orientovanou výuku v přírodovědných předmětech a matematice“ probíhá od ledna 2019 do června 2022 a je rozdělen do tří fází:

Klíčová aktivia Časový rámec Charakteristika
1 Rešerše obdobných programů a platforem zaměřených na profesní rozvoj učitelů 01/2019 – 05/2019

Rešerše materiálů z českých a zahraničních programů následovaná diskuzí s odborníky.

Publikace výsledků nalezených v rešerších literatury.

Příprava architektury pro hyperspace 06/2019 – 12/201

Hardwarové a softwarové řešení (např. streamovací server).

Příprava materiálů pro jednotlivé moduly hyperspace 10/2019 – 12/2019

Zpracování vybraných tematických jednotek (přibližně 10 hodin), včetně definování učebních cílů, materiálů k úkolům, návodů pro učitele, pracovních listů pro žáky apod.

Materiály budou upraveny pro potřeby učitelské sebe evaluace (např.
dovednosti, motivace, třídní klima apod.), stejně tak jako
pro diagnostiku žáků (např. motivace, autonomie ve třídě apod.) .

2 Nahrávání materiálů na hyperspace 12/2019 – 12/2020

Průběžné nahrávání materiálů do jednotlivých modulů.


Pilotní testován
01/2021 – 06/2021

Prvotní sběr dat z užívání hyperspace a dodávání potřebných chybějících materiálů.

Diskuze s učiteli, kteří jsou součástí projektu, shrnutí jejich zkušeností, rad a názorů.

Úpravy na základě pilotního
testování
06/2021 – 12/2021

Úprava na základě podnětů ze zpětné vazby učitelů z pilotního testování. Příprava beta verze hyperspace.

3 Testování beta verze a zpětná vazba uživatelů 01/2022 – 04/2022

Testování beta verze učiteli a studenty učitelství na fakultách a zavádění jednotlivých modulů do programu pro profesní rozvoj učitelů.

Zpětná vazba všech zapojených skupin uživatelů.

Příprava závěrečné dokumentace k práci s platformou 03/2022 – 04/2022

Zapracování komentářů uživatelů do online manuálu, příprava závěrečného návodu na využívání Hyperspace.


Webové sídlo Hyperspace je založeno na tradičním formátu multimediálního webového sídla, přičemž specifikem je v tomto případě akcentace vnitřního provázání video obsahu a jeho výrazná segmentace. Technologicky je sídlo stavěno na kombinaci dynamicky generovaných HTML dokumentů a streamingového doručování video-obsahu, který je dále doplňován rich-media obsahem. Na rozdíl od tradičních staticky organizovaných webových prostředí je v Hyperspace použito dynamické doporučování obsahu, které v takto silně granulovaném prostředí usnadňuje orientaci a nalezení relevantních informací, což by pomocí obsahu doporučovaného pouze expertním posouzením nebylo v takové míře možné.