SlovnikStručný výkladový slovník pro Hyperspace

učitel – reflektivní praktik: profesionál, který umí zpětně analyzovat, zdůvodňovat a vyhodnocovat vlastí profesní výkon s cílem udržovat jeho kvalitu na vysoké úrovni nebo ji zlepšovat

 profesní komunita učitelů: společenství zahrnující učitele jakožto profesionály vázané pocitem sounáležitosti a vzájemné podpory

 profesní rozvoj: podpůrné snahy (vzdělavatelů učitelů / vzdělávacích prostředí), které mají za cíl zvýšení kvality výkonu profese

 profesní vidění: schopnost učitele všímat si podstatných situací a jevů ve výuce a myšlenkově je zpracovávat

 didaktická analýza: rozbor struktury vzdělávacího obsahu z hlediska možností jeho zpracování při vyučování a učení

 hloubková struktura výuky: rozbor výuky vedený snahou dosáhnout „hlubšího ponoru“, tj. porozumět tomu, co zakládá kvalitu výuky, přestože to není na první pohled patrné

 konceptový diagram: schématické znázornění způsobu, jímž je ve výuce strukturován vzdělávací obsah; rozlišuje tematickou, konceptovou a kompetenční vrstvu

 badatelsky orientovaná výuka: didaktický přístup spočívající ve vytváření podmínek pro to, aby žák mohl část poznatků, které se má naučit, sám objevit

formativní hodnocení: hodnocení „pro učení (se)“; zaměřuje se na podporu učení žáků; vede žáka k tomu, aby se poznával v roli „učícího se“ – aby dokázal nahlédnout, co ho při učení může podporovat a co naopak brzdit, jak své učení plánovat, řídit a vyhodnocovat

videozáznam výuky (v Hyperspace): audiovizuální reprezentace výukové situace určená k prezentaci a analýze didaktických přístupů

webcast (v Hyperspace): ucelený modul založený na videozáznamu výuky nebo textové či obrázkové úloze a doprovodných materiálech

úloha (v Hyperspace): zadání pro žáky

úkol (v Hyperspace): zadání pro uživatele Hyperspace při sledování videí nebo komentovaných úloh (může mít podobu otázek, doporučení apod.)

metodický materiál (v Hyperspace): komentovaná úloha, která obsahuje také teoretické vysvětlení nebo zdůvodnění dílčích aspektů bádání nebo formativního hodnocení

doprovodné materiály (v Hyperspace): informace, komentáře, schémata a otázky k videozáznamu nebo úloze. Opory k videím a úlohám, které zaměřují pozornost uživatele k důležitým momentům ve výuce a nabízejí mu analytický rámec k jejich porozumění

tagování (v Hyperspace): označovaní obsahu webu, které umožňuje propojovat a vyhledávat tematicky blízké části obsahu Hyperspace